Brevet, (svaret) fra Folketingets ombudsmanden d. 4 marts 2010

Din henvendelse til Folketingets Ombudsmand

Jeg har skrevet til dig den 9. november 2009. Jeg vender nu tilbage til sagen.

Du fortæller at du i 2008 importerede geder fra Holland. Fire måneder efter importen blev de nye geder sat sammen med din gamle besætning. I slutningen af 2008 blev din besætning underlagt flytterestriktioner i syv år fra import datoen. Baggrunden var at der i Holland var konstateret tilfælde af scrapie inden for de seneste tre år forud for importen. Afgørelsen blev truffet af fødevarestyrelsen (Region syd)

Du klagede over afgørelsen til sekretariatet for fødevare- og veterinærklager (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) som traf afgørelse i sagen den 11. september 2009. Ved afgørelsen var sekretariatet enig i Fødevarestyrelsens afgørelse. Sekretariatet tog herudover bl.a. stilling til den vejledning om scrapie i Holland som i havde fået forud for importen og sagsbehandlingstiden forud for regionens afgørelse.

Du klager nu over afgørelsen af 11. september 2009 fra Sekretariatet for Fødevare- og veterinærklager.

I klagen til mig har du rejst en lang række indsigelser mod sekretariatets afgørelse.

Efter min gennemgang af din klage og de indsendte bilag har jeg fundet det rigtigst at oversende klagen med bilag til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager som en anmodning fra dig om at få en uddybende begrundelse for den trufne afgørelse. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af denne bestemmelse at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.

En af dine væsentligste indsigelser mod afgørelsen om flytterestriktion er at der ikke har været scrapie i Holland i gedebesætninger, men alene i fårehold. Du skriver at der er forskel på får og geder, og at geder minder mere om køer som kan importeres efter ét år i karantæne. Jeg forstår at du mener at det kan være i strid med EU-reglerne at Danmark håndhæver så strenge regler for gedebesætningerne.

Om dette spørgsmål skriver sekretariatet at de ikke har taget stilling til synspunktet, men gør opmærksom på at reglernes hensigtsmæssighed er et politisk og fagligt spørgsmål som sekretariatet ikke kan behandle.

Min oversendelse til sekretariatet skal derfor særligt ses som en anmodning fra dig om at få en redegørelse for om sekretariatet efter gældende ret (herunder EU-ret) har hjemmel til at give gedebesætninger flytterestriktioner når der i oprindelseslandet - som jeg har forstået det - alene er konstateret scrapie i fårebesætninger.

Jeg beder dig om at vente til du har fået svar fra Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, før du tager stilling til om der er grundlag for at klage til mig igen.

I den forbindelse gør jeg dig opmærksom på at en klage til ombudsmanden skal være indgivet "inden et år efter, at forholdet er begået". Ombudsmanden kan dog i særlige tilfælde forlænge denne frist (§ 13, stk. 3 og 4, i ombudsmandsloven). Jeg har besluttet at forlænge klagefristen i denne sag. Det betyder at din klage over Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse af 11. september 2009 vil være indsendt rettidigt hvis jeg modtager klagen fra dig inden der er gået 8 uger fra datoen på det svar som sekretariatet sender dig.

Jeg har bedt sekretariatet om at sende dine bilag tilbage til dig efter brug. Jeg har også bedt sekretariatet om at sende mig en kopi af svaret til dig.

I klagen til mig spørger du hvem du kan kontakte i EU. Du har mulighed for at kontakte Europakommissionen på følgende adresse:

Europakommissionen
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Rue de la Loi 130
B - 1049 Bruxelles
Belgien 

Du kan også kontakte kommissionen via en onlineformular på kommissionens hjemmeside ec.europa.eu.

Jeg foretager mig på det nuværende grundlag ikke mere i anledning af din henvendelse til mig.


Med venlig hilsen


Jens Møller
Direktør


Kopi til:

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager


Julia venter spændt på svar